با انجام مراحل زیر اپلیکیشن همیشهدر دسترس شما خواهد بود.
1

Share

انتخاب این گزینه از نوار پایین
2

Add to home screen

انتخاب این گزینه از منو ظاهر شده
3

Add

انتخاب این گزینه از بالای صفحه